Blue Flower

Nr 1/2009PN

Chojnice, 2009-02-04

Ogłoszenie przetargowe na:
Dostawę artykułów nabiałowych do Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052-397-21-61 wew. 33, fax . 052-397-22-58.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdnchojnice.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów nabiałowych do  Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów nabiałowych w asortymencie i ilościach ( zamawiający określił  ilości maksymalne i zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia)podanych w zał. nr 1 do SIWZ do Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8 na koszt Wykonawcy. Realizacja zamówienia następowała będzie partiami po wcześniejszym uzgodnieniu asortymentu i wielkości danej dostawy.
Wartość zamówienia poniżej 133 000 euro.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.50.00.00
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:01.03.2009 r. do 31.08.2009 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Na podstawie art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). Warunki udziału w postępowaniu wymienione w ppkt 1 i 4 musi spełnić każdy z wykonawców, pozostałe warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków
b) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki,
c)zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25.ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie, chyba  że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania( art.26 ust.3)
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to oświadczenie  i dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 1-3 składa każdy z wykonawców, pozostałe      dokumenty mogą złożyć wspólnie.
3.Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczone wszystkie strony kopii dokumentu).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty składa zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.)
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sdnchojnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach  89-600 ul. Igielska 8  sekretariat
IV.3.4) Termin składania ofert: 13.02.2009 godzina 8:30, miejsce: Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach  89-600 ul. Igielska 8  sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 04.02.2009r. nr ogłoszenia: 16626-2009.

Dokumenty do pobrania:
1: SIWZ
2: załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
3: załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy
4: załącznik nr 1 do formularza ofertowego
5: załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6: załącznik nr 4do SIWZ  wzór umowy

Dyrektor
Jacek Łupaczewski

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty