Blue Flower

OGŁOSZENIE

 

Schronisko dla Nieletnich

ul. Igielska 8

89-600 Chojnice

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego

 

Przedmiotem przetargu jest mienie ruchome /maszyny stolarskie do obróbki drewna, obrabiarki metalu, betoniarki oraz samochód osobowy/ opisane w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, znajdujące się w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach.

W załączniku opisane są poszczególne składniki mienia ruchomego, cena wywoławcza oraz wysokość wadium. Przetarg odbędzie się 21 września 2011 r. o godz. 11.00 w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, którego wysokość jest określona w zależności od rodzaju sprzętu w załączniku Nr 1. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.

Wadium należy wpłacić w kasie Schroniska najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.30. Wadium wpłacone przez nabywcę ustalonego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabytego sprzętu, pozostałym osobom zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferta pisemna powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w terminie od 12.09.2011 r. do 20.09.20011 r. w godz. od 8.00 do 14.00.

Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

ZAŁĄCZNIK nr 1: Wykaz maszyn (XLSX)(PDF)