Blue Flower

OGŁOSZENIE

Schronisko dla Nieletnich

ul. Igielska 8

89-600 Chojnice

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż unitu stomatologicznego „JUGODENT” NOVI SAD typ ZJ-EG 11 SE, rok prod. 1988. Cena wywoławcza – 4 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Schroniska. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 400,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Schroniska najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.30. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium wpłacone przez nabywcę ustalonego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabytego sprzętu, pozostałym osobom zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferta pisemna powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w terminie od 18.01.2016r. do 27.01.2016 r. w godz. od 08.00 do 14.00.

Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

Treść ogłoszenia w pliku