Blue Flower

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Znak sprawy: 3/2017 ZO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na „Dostawę urządzeń do monitoringu”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

 1.  ZAMAWIAJĄCY:

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice


tel. 52-397-21-61
faks 52-397-22-58

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdnchojnice.pl

2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa urządzeń do monitoringu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono, w załączniku nr 1.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do dnia 29.04. 2017 r.

4.  KRYTERIA OCENY OFERT:

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium Cena – znaczenie 100 %

Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, kosztem jego transportu do Zamawiającego a także podatek VAT.

5.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejscem składania ofert jest:

Sekretariat

Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia  14.04.2017  r. do godz.9.00 w formie pisemnej, w języku polskim w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr 3/2017ZO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do monitoringu”,

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

Załączniki: