Blue Flower

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice
Znak sprawy: 4/2017 ZO
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
30.000 EURO


Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na „Malowanie pomieszczeń Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

 1.  ZAMAWIAJĄCY:


Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

tel. 52 397 21 61
faks 52 397 22 58.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdnchojnice.pl


2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Malowanie pomieszczeń Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8”


Przedmiotem zamówienia jest „Malowanie Gr VI, malowanie pomieszczenia siłowni, sali bilardowej, gabinetu kierownika internatu wraz z pokojem wychowawców, klatki schodowej przed wejściem do pracowni gastronomicznej oraz klatki schodowej w szkole Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8” zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do formularza ofertowego.


3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem :
- malowanie pomieszczenia siłowni, sali bilardowej, klatki schodowej przed wejściem do pracowni gastronomicznej w terminie od dnia podpisania umowy do 19.06.2017 r.
- malowanie Gr VI, klatki schodowej w szkole, gabinetu kierownika internatu wraz z pokojem wychowawców, od 03.07.2017 r. do 31.08.2017 r.


4.  KRYTERIA OCENY OFERT:


Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty


Kryterium Cena – znaczenie 100 %


Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 § 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty a także podatek VAT.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za cały przedmiot zamówienia.


5.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Miejscem składania ofert jest:

Sekretariat

Schroniska dla nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć ( listownie lub osobiście) w terminie do dnia  26.04.2017 r. do godz. 09.00 w formie pisemnej, w języku polskim w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr 4/2017ZO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Malowanie pomieszczeń Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8”

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  • wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 2 roboty branży budowlanej w zakresie prac malarskich- wewnątrz obiektów (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum  20.000 zł każda
  • posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.  


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2 Przedmiar robót-malowanie gr. VI
  4. Zał. nr 3 Przedmiar robót – malowanie internatu, szkoły, warsztatu
  5. Zał. nr 4 STWiOR
  6. Zał. nr 5 Wykaz wykonanych robót
  7. Zał. nr 6 Umowa