Blue Flower

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Znak sprawy: 7/2017 ZO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na „Remont dachu i elewacji zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004 r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice
tel. 52 397 21 61
faks 52 397 22 58.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdnchojnice.pl

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Remont dachu i elewacji zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8”

Przedmiotem zamówienia jest „Remont dachu i elewacji zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8” zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do ogłoszenia.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 15.10.2017 r.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT:

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium Cena – znaczenie 100 %

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny,  dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 § 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty a także podatek VAT. 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za cały przedmiot zamówienia.

 1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejscem składania ofert jest:

Sekretariat Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć (listownie lub osobiście) w terminie do dnia  17.07.2017 r. do godz. 09.00 w formie pisemnej, w języku polskim w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr 7/2017ZO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu i elewacji zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8”.

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 2 roboty branży budowlanej w zakresie prac elewacyjno-dekarskich w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości minimum 000,00 zł każda;
 • posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2 Przedmiar
 4. Zał. nr 3 STWiOR
 5. Zał. nr 4 Wykaz wykonanych robót
 6. Zał. nr 5 Umowa