Blue Flower

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Znak sprawy: 9/2017 ZO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na „Położenie sieci światłowodowej zewnętrznej LAN na terenie Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice


tel. 52 397 21 61
faks 52 397 22 58.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdnchojnice.pl

  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Położenie sieci światłowodowej zewnętrznej LAN na terenie Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”

Przedmiotem zamówienia jest „Położenie sieci światłowodowej zewnętrznej LAN na terenie Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach” zgodnie z projektem wykonawczym, załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do formularza ofertowego.

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonywania przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania umowy

  1. KRYTERIA OCENY OFERT: cena

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium Cena – znaczenie 100 %

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 § 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty a także podatek VAT

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za cały przedmiot zamówienia.

  1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejscem składania ofert jest:

Sekretariat

Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć ( listownie lub osobiście) w terminie do dnia  13.10.2017 r. do godz. 09.00 w formie pisemnej, w języku polskim w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr 9/2017ZO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Położenie sieci światłowodowej zewnętrznej LAN na terenie Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 2 prace polegające na wykonaniu sieci światłowodowych zewnętrznych LAN (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum  50.000 zł każda

- posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

Pliki do pobrania: