Blue Flower

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Znak sprawy: 7/2018 ZO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
30.000 EURO

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na „Zakup energii elektrycznej”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice


tel. 52 397 21 61
faks 52 397 22 58

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnice.sdn.gov.pl

  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Zakup energii elektrycznej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono, w formularzu ofertowym

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia 01.11. 2018 r. do dnia 31.10.2019 r.

  1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium Cena – znaczenie 100 %

Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a także podatek VAT

  1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejscem składania ofert jest:

Sekretariat

Schroniska dla nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia  24.09.2018  r. do godz.9.00 w formie pisemnej, w języku polskim w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr 7/2018ZO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej”,

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć:

1) aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentacji w tym postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

 

Załączniki: