Dla rodziców

Regulamin odwiedzin wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach

SZCZEGÓŁY W ZAKRESIE ODWIEDZIN W OKRESIE PANDEMII ZAPISANO W ZAKŁADCE COVID-19

 1. Odwiedziny są udzielane w niedzielę i święta od godz. 8.30 do 14.30.
 2. Inne terminy widzeń są możliwe do realizacji po uzyskaniu zgody dyrektora (tel. 52 397-21-61 wew.30).
 3. Odwiedzin udziela się rodzicom, opiekunom prawnym o ile Sąd nie ma przeciwwskazań.
 4. Osobom niepełnoletnim – brat, siostra – udziela się odwiedzin pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Osoby obce, chcące uzyskać odwiedziny, winny posiadać zgodę Sądu. Brak zgody spowoduje, że widzenie nie będzie udzielone.
 6. Osoby przybywające na odwiedziny do schroniska zobowiązane są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja itp.), w przypadku ich braku widzenie nie zostanie udzielone.
 7. Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są, na wezwanie pracownika, do okazania zawartości paczek, toreb wnoszonych na teren placówki.
 8. Rzeczy, które otrzyma nieletni, podlegają kontroli przez strażnika.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren schroniska jakichkolwiek napojów z zawartością alkoholu, środków odurzających. W przypadku ich znalezienia widzenie w danym dniu nie zostanie udzielone, a o powyższym fakcie zostanie poinformowany Sąd – efektem może być wstrzymanie odwiedzin.
 10. Pracownik ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający właściwe normy i zwyczaje.
 11. Ze względów wychowawczych lub na zarządzenie Sądu odwiedziny mogą odbywać się w obecności pracownika schroniska.
 12. Pieniądze dla nieletniego należy przekazać pracownikowi schroniska. Środki pieniężna mogą też być wpłacane na konto schroniska: 79 1010 1140 0000 6813 9120 3000 z dopiskiem dla ……… (proszę podać imię i nazwisko wychowanka).
 13. Rodzice mają prawo do rozmowy z każdym pracownikiem pedagogicznym schroniska.
 14. Wychowankowie i goście odwiedzający zobowiązani są do utrzymania porządku w sali odwiedzin.

Zasady przesyłania paczek do wychowanków

Zgodnie z § 64 i § 89 „Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 487 z późn. zm.) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku. Nieletni zobowiązany jest przekazać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe.
Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie, za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

Zasady przekazywania środków pieniężnych dla wychowanków

Zgodnie z § 63 i § 88 „Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji.
Otrzymane pieniądze wychowanek przekazuje, za pokwitowaniem, do depozytu. Dysponowanie otrzymanymi pieniędzmi odbywa się za zgodą wychowawcy.
Przekazanie pieniędzy dla wychowanka może odbyć się w następujący sposób:
przekazanie osobiste w sekretariacie lub podczas odwiedzin,
przekaz pocztowy imienny dla wychowanka,
wpłata na konto schroniska: 79 1010 1140 0000 6813 9120 3000 z dopiskiem „dla ………” (proszę podać imię i nazwisko wychowanka).

Rozmowy telefoniczne wychowanków z rodzicami, opiekunami prawnymi

Kontakt telefoniczny z wychowankiem możliwy jest codziennie w godz. 19:00 – 20:30 (wcześniej wychowankowie uczestniczą w zajęciach).
Rozmowa rodziców z nieletnim możliwa jest już pierwszego dnia pobytu wychowanka w schronisku.
Nr telefonu 52 39 72 161 lub 52 39 72 162.
Informujemy, że rozmowy są nagrywane.

Informacja dotycząca pierwszych dni pobytu wychowanka w schronisku

Po przyjęciu do schroniska wychowanka umieszcza się w izbie przejściowej, na okres nie dłuższy niż 14 dni, w celu:
1) przeprowadzenia rozmowy wstępnej i sporządzenia podstawowej informacji o nieletnim;
2) poddania go wstępnym badaniom lekarskim i zabiegom higieniczno-sanitarnym;
3) poddania go badaniom osobopoznawczym.

Izbą przejściową w schronisku jest wyodrębnione pomieszczenie urządzone w sposób odpowiadający warunkom pomieszczenia mieszkalnego, pozostające pod stałym nadzorem, które posiada urządzenia pozwalające monitorować w niej pobyt nieletniego.

Po opuszczeniu izby przejściowej wychowanek zostaje umieszczony w grupie wychowawczej w internacie, przydzielony do właściwej klasy szkolnej i grupy szkolenia zawodowego. Uczestniczy wówczas, wraz z innymi wychowankami, w zaplanowanych zajęciach w szkole i w warsztatach szkolnych (w godz. 8:00-16:00), w zajęciach w internacie (7:00:8:00 i 16:00-22:00), w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga, w tym są to również badania na potrzeby opinii psychologiczno-pedagogicznej (szczegółowe informacje dotyczące opinii zawarto w zakładce „O placówce”).

Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do soboty włącznie. Wychowankowie będący uczniami branżowej szkoły I stopnia uczą się w cyklu dwuletnim, przy czym w tym okresie muszą zrealizować obowiązkową liczbę zajęć edukacyjnych zaplanowaną dla trzyletniego okresu nauczania (wcześniej szczegółowo jest sprawdzana frekwencja na zajęciach w innych szkołach – placówkach oraz czy uczeń realizował program nauczania w cyklu trzyletnim, ustala się ewentualne różnice programowe itp.), stąd taka organizacja pracy szkoły.

Uprawnienia wychowanka

 1. Wychowankowi w trakcie pobytu w schronisku zapewnia się:

1) poszanowanie godności osobistej;

2) ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa;

3) dostęp do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej zakładu;

4) informację o przebiegu procesu resocjalizacyjnego;

5) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych;

6) odzież, bieliznę, obuwie, materiały szkolne i podręczniki, sprzęt i środki czystości;

7) dostęp do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, w tym w szczególności wychowance w ciąży, w czasie porodu i po porodzie;

8) ochronę więzi rodzinnych;

9) wysyłanie i doręczanie korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa;

10) możliwość kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka, na terenie zakładu bez udziału innych osób;

11) opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

12) możliwość składania skarg, próśb i wniosków;

13) co najmniej godzinny pobyt w ciągu doby na świeżym powietrzu, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora schroniska, wychowanek może nosić własną odzież, bieliznę i obuwie.

Obowiązki nieletniego w czasie pobytu w schronisku

Nieletni w czasie pobytu w schronisku powinien:

1) przestrzegać regulaminu i rozkładu zajęć w schronisku;

2) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia;

3) wykonywać polecenia przełożonych;

4) odnosić się do nieletnich oraz innych osób z poszanowaniem ich godności;

5) dbać o stan zdrowia i higienę osobistą;

6) dbać o schludny wygląd i kulturę słowa;

7) utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywa;

8) przekazać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe;

9) wykonywać prace pomocnicze o charakterze porządkowym związane z funkcjonowaniem schroniska;

10) powracać z przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora schroniska.

Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich

 1. Dyrektor schroniska dla nieletnich może udzielić nieletniemu przebywającemu w schronisku nagrody lub zastosować wobec niego środek dyscyplinarny.
 2. Nagrody udziela się za właściwe zachowanie nieletniego, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska dla nieletnich lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.
 3. Wykaz nagród – nagrodą jest:

1) pochwała;

2) list pochwalny do rodziców albo opiekuna;

3) list pochwalny do sądu rodzinnego;

4) zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu;

5) nagroda rzeczowa lub pieniężna;

6) zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego lub jego osób najbliższych;

7) zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych;

8) zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem;

9) skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;

10) udzielenie przepustki na okres do 3 dni.

 1. Nieletniemu, wobec którego toczy się postępowanie w związku z popełnieniem czynu karalnego, nagrody wymienione poniżej:
 • zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu;
 • zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych;
 • zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem;
 • udzielenie przepustki na okres do 3 dni.

mogą być udzielone za zgodą organu prowadzącego postępowanie (sąd, prokuratura).

 1. Środek dyscyplinarny stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w schronisku, zachowania godzącego w dobro innych osób, ucieczki ze schroniska lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonej z przepustki.
 2. Wykaz środków dyscyplinarnych – środkiem dyscyplinarnym jest:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;

4) zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;

5) cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt schroniska albo zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem;

6) obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, na okres do 3 miesięcy;

7) cofnięcie zgody na korzystanie z internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy;

8) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem albo zakładem na okres do 3 miesięcy;

9) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska albo zakładu na okres do 3 miesięcy.

Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich

 1. W razie bezskuteczności środków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego, w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3, 6, 8, 10 i 12–14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418 z późn. zm.), tj.:
 • wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;
 • odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 • ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;
 • przeciwdziałania niszczeniu mienia;
 • ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 • pokonania biernego oporu;
 • pokonania czynnego oporu;
 • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji;

wobec nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich można użyć środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.

 1. Wobec nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich, gdy użycie siły fizycznej jest niewystarczające, w przypadku usiłowania targnięcia się tego nieletniego na życie lub zdrowie własne albo innej osoby, można użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4 lub 15 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tj.:

1) kaftana bezpieczeństwa;

2) pasa obezwładniającego;

3) izby izolacyjnej.

  1. Użycie i dokumentowanie użycia środków przymusu bezpośredniego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Pozostałe informacje dla rodziców

Szczegółowe informacje związane z pobytem nieletniego w schronisku są przekazywane rodzicom wychowanka na piśmie, wraz z zawiadomieniem o przyjęciu nieletniego do schroniska.

Jeżeli macie Państwo pytania, zapraszam do kontaktu.

Jacek Łupaczewski
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach