Dla Rodziców

Regulamin odwiedzin wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach:

 1. Odwiedziny są udzielane w niedzielę i święta od godz. 8.30 do 14.30.
 2. Inne terminy widzeń są możliwe do realizacji po uzyskaniu zgody dyrektora (tel. 52 397-21-61 wew.30).
 3. Odwiedzin udziela się rodzicom, opiekunom prawnym o ile Sąd nie ma przeciwwskazań.
 4. Osobom niepełnoletnim – brat, siostra – udziela się odwiedzin pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Osoby obce, chcące uzyskać odwiedziny, winny posiadać zgodę Sądu. Brak zgody spowoduje, że widzenie nie będzie udzielone.
 6. Osoby przybywające na odwiedziny do schroniska zobowiązane są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja itp.), w przypadku ich braku widzenie nie zostanie udzielone.
 7. Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są, na wezwanie pracownika, do okazania zawartości paczek, toreb wnoszonych na teren placówki.
 8. Rzeczy, które otrzyma nieletni, podlegają kontroli przez strażnika.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren schroniska jakichkolwiek napojów z zawartością alkoholu, środków odurzających. W przypadku ich znalezienia widzenie w danym dniu nie zostanie udzielone, a o powyższym fakcie zostanie poinformowany Sąd – efektem może być wstrzymanie odwiedzin.
 10. Pracownik ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający właściwe normy i zwyczaje.
 11. Ze względów wychowawczych lub na zarządzenie Sądu odwiedziny mogą odbywać się w obecności pracownika schroniska.
 12. Pieniądze dla nieletniego należy przekazać pracownikowi schroniska. Środki pieniężna mogą też być wpłacane na konto schroniska: 79 1010 1140 0000 6813 9120 3000 z dopiskiem dla ……… (proszę podać imię i nazwisko wychowanka).
 13. Rodzice mają prawo do rozmowy z każdym pracownikiem pedagogicznym schroniska.
 14. Wychowankowie i goście odwiedzający zobowiązani są do utrzymania porządku w sali odwiedzin.