Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z  art. 13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, z siedzibą pod adresem ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, reprezentowane przez Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: e-mail: iod@chojnice.sdn.gov.pl lub pisemnie na adres Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach wskazany w pkt. 1. 

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, z którym Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 3 za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.