Dla studentów

Praktyki studenckie w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach

 1. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi zajmuje się organizacją i koordynacją praktyk studenckich.
 2. Praktyki w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach trwają zgodnie z podpisaną umową i są bezpłatne – nie pokrywamy kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.
 3. Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
 4. Zgoda na odbycie praktyki, a także liczba miejsc na praktyki i czas ich trwania jest związany z bieżącą pracą placówki.
 5. Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach powinni złożyć wymagany komplet dokumentów:
  • Formularz aplikacyjny (do pobrania ze strony internetowej schroniska)
  • „Skierowanie” z uczelni do odbycia praktyki.
  • Student w trakcie praktyki musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. W pierwszym dniu praktyki zobowiązany jest przedstawić odpowiedni dokument z uczelni lub indywidualną polisę.
 6. Powyższe dokumenty, na co najmniej dwa tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać – lub przekazać osobiście do schroniska.
 7. Dodatkowych informacji nt. praktyk udziela dyrektor schroniska:
  tel. 52-397-21-61
  e-mail: sekretariat@chojnice.sdn.gov.pl
 8. W dniu rozpoczęcia praktyki student powinien zgłosić się o godz. 14.30 do sekretariatu w celu podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz odbioru przepustki.

Do pobrania:

Informacja dla osób ubiegających się o praktykę studencką, absolwencką, staż, wolontariat, itp. w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, tel. 52 39 72 161, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@chojnice.sdn.gov.pl lub telefonicznie.
 3. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przyjęcia na praktykę, staż, wolontariat, itp. oraz w trakcie przebiegu praktyki, stażu, wolontariatu, itp. odbywanego w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą o praktykach absolwenckich, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. Pani/Pana dane osobowe (dokumenty aplikacyjne) będą przechowywane w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach zgodnie z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator Danych Osobowych
w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach