O placówce

Podstawowe informacje o placówce

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach jest placówką dla chłopców od 13 do 21 roku życia. W jej skład wchodzi schronisko dla nieletnich typu zwykłego oraz schronisko dla nieletnich typu interwencyjnego.

Sąd może umieścić nieletniego w schronisku dla nieletnich, jeżeli zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego, albo jeżeli nie można ustalić tożsamości nieletniego.

Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich może nastąpić wyjątkowo także wtedy, gdy zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a nieletniemu zarzucono popełnienie czynu karalnego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 189, art. 189a, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 202 § 3, 4, 4a, 4b lub 4c, art. 204 § 3, art. 252 § 1 lub 2 i w art. 280 Kodeksu karnego.

Organizację Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach określają przepisy „Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 487 z późn. zm.), patrz zakładka „Akty prawne”

Podstawowym zadaniem schroniska dla nieletnich jest opracowanie, na potrzeby sądu, opinii psychologiczno-pedagogicznej o nieletnim, która obejmuje:

1) określenie stanu zdrowia fizycznego, a w tym:

a) uwarunkowania biologiczne stanu zdrowia, przebiegu ciąży, choroby wieku dziecięcego,

b) przebyte choroby, urazy, operacje,

c) aktualny stan zdrowia, w tym sprawność fizyczną, sprawność analizatorów, kontakt ze środkami psychoaktywnymi;

2) określenie poziomu rozwoju psychicznego, w szczególności:

a) poziom rozwoju poznawczego, w tym przebieg nauki szkolnej z uwzględnieniem opóźnień w nauce i braków w wiadomościach szkolnych oraz z uwzględnieniem zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

b) charakterystykę osobowości nieletniego, w tym cechy temperamentu, uczucia, potrzeby, wartości, zainteresowania, zdolności oraz pozytywne aspekty osobowości;

3) charakterystykę środowiska rodzinnego i rówieśniczego, uwarunkowania psychospołeczne, więzi emocjonalne, system wartości, system wychowawczy;

4) analizę procesu nieprzystosowania społecznego;

5) wnioski określające kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych;

6) propozycje dotyczące rodzaju środka wychowawczego lub poprawczego.

Opinię sporządza się w terminie nie dłuższym niż do 6 tygodni od przyjęcia wychowanka. Termin może ulec zmianie w przypadku nieotrzymania w odpowiednim terminie akt sprawy lub innych ważnych dokumentów, o które do poszczególnych instytucji (szkoły, szpitale, placówki opiekuńcze, placówki wychowawcze) występuje schronisko.

Oprócz funkcji diagnostycznej, schronisko zapewnia także pozostawanie wychowanka do dyspozycji sądu, który umieścił nieletniego w schronisku, zapoczątkowuje proces resocjalizacji nieletniego.

W skład schroniska wchodzą:

1) internat;

2) szkoły i warsztaty szkolne;

3) zespół diagnostyczny;

4) działy zapewniające realizację zadań schroniska, administracja, kuchnia, dział gospodarczy.

W schronisku zatrudnia się w szczególności:

1) pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów;

2) pracowników administracyjnych i obsługi;

3) pracowników medycznych (pielęgniarka, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz stomatolog, lekarz psychiatra);

4) pracowników ochrony.

Schronisko, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, posiada:

1) pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne;

2) pomieszczenia do zajęć edukacyjnych – pracownie przedmiotowe;

3) pomieszczenia warsztatowe odpowiednie do kierunków prowadzonego szkolenia zawodowego oraz szkolenia kursowego;

4) bibliotekę;

5) gabinet lekarski i stomatologiczny oraz izbę chorych;

6) gabinety psychologiczno-pedagogiczne;

7) izby przejściowe;

8) izby izolacyjne;

9) tereny i urządzenia do zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Nadzór nad Schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach

Na podstawie art. 95 ust. 1 „Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.) nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości. Sposoby i formy nadzoru określają przepisy „Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”.

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 „Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. .910 z późn. zm).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 „Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Informacje o szkołach w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Chojnicach

ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice

Uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej odbywają zajęcia przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania pracy: stolarza, ślusarza, kucharza.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Chojnicach

ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice

Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:

1) Stolarz – numer klasyfikacji zawodu 752205.

2) Ślusarz – numer klasyfikacji zawodu 722204

Informacja o internacie

Internat funkcjonuje w niedziele i święta oraz w dni powszednie w godzinach od 15:00 lub 16:00 do godz. 8:00 dnia następnego. Celem pracy internatu jest zapewnienie realizacji potrzeb bytowych wychowankom, zastępowanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego oraz zaplanowana praca wychowawczo-resocjalizacyjna realizowana w oparciu o programy i plan zajęć na poszczególne dni tygodnia.

Jednostką organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza, która zasadniczo może liczyć do 10 wychowanków w schronisku zwykłym i 6 w schronisku interwencyjnym.

Internatem zarządza kierownik. Pomieszczenia grupowe to: sypialnie, świetlica, łazienka, pomieszczenia gospodarcze, pokój wychowawców (z aneksem kuchennym).

W skład bazy internatu wchodzi również boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej plażowej, sala fitness, sala bilardowa, sala gier sportowych (tenis stołowy itp.). Placówka posiada także salę sportową, pracownię komputerową, pracownię plastyczną.

Każdego dnia w internacie, w godz. 15:00 lub 16:00 – 18:00 odbywają się zajęcia wg stałego planu, również w niedziele i w święta. Są to zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, np. Trening Zastępowania Agresji w wymiarze 2 godzin tygodniowo, program „Edukacja w Internacie” w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Pozostałe zajęcia mają charakter sportowo-rekreacyjny.

Po kolacji (18:00-18:45) odbywają się zajęcia pn. nauka własna, podczas których wychowankowie odrabiają prace zadane im w szkole. Pozostałą część wieczoru zajmują zajęcia porządkowe, kąpiel, program telewizyjny.

W internacie realizowane są również programy wychowawców, np.: „Przygotowanie wychowanków przebywających w SdN w Chojnicach do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej”, „Lekcje tolerancji”, „Savoir- vivre: dobre maniery”, „Spotkania z historią”, „Program prozdrowotny”.

Informacja o pracy zespołu diagnostycznego

Zespół diagnostyczny (dwóch psychologów i pedagog) przyjmuje nieletniego do placówki, przeprowadza rozmowę wstępną, zakłada dokumentację osobopoznawczą, przeprowadza badania nieletniego niezbędne do wydania opinii psychologiczno-pedagogicznej, pozyskuje dokumentację dotyczącą wychowanka. Przeprowadza rozmowy z rodzicami na potrzeby opinii.

Efektem pracy zespołu diagnostycznego jest kompleksowa diagnoza nieletniego w formie opinii psychologiczno-pedagogicznej, która jest przesyłana do sądu.

Psycholodzy prowadzą ponadto zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej, zajęcia socjoterapii, zajęcia z zakresu terapii indywidualnej oraz zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. Podczas pobytu w schronisku wszyscy nieletni objęci są wybraną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog współpracuje ze szkołami i placówkami, w których przebywał nieletni przed umieszczeniem w schronisku, ustala dotychczasowy przebieg edukacji nieletniego. Podejmuje działania z zakresu pomocy pedagogicznej – są to zajęcia indywidualnej pomocy pedagogicznej.

Pedagog zajmuje się także procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków na etapie pobytu nieletniego w schronisku, współpracuje w tym zakresie z PCPR, MOPR oraz rodziną wychowanka.